Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hit & Grow

Laatst bijgewerkt op: 14-09-2023

Algemene voorwaarden Hit & Grow

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Hit & Grow en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen schriftelijk mogelijk.

2. Inschrijving en lidmaatschap

2.1 Inschrijving gebeurt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier.

2.2 Hit & Grow behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een sporter te weigeren.

2.3 De sporter is verplicht om bij wijzigingen in de persoonlijke gegevens die binnen 10 dagen door te geven aan Hit & Grow.

2.4 De overeenkomst gesloten tussen Hit & Grow en het lid is persoonlijk voor het lid en door hem niet overdraagbaar.

2.5 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld op het inschrijfformulier en wordt daarna steeds voor die periode stilzwijgend verlengd. Opzegging is mogelijk onder de voorwaarden als omschreven in artikel 4.

2.6 Het lidmaatschap start steeds op de 1e dag van een kalendermaand. Voor inschrijvingen die gedaan zijn op een andere dag, wordt een pro-rata bedrag in rekening gebracht voor de eerste maand.

3. Tarieven en Betaling

3.1 Voor iedere periode dat het lid ingeschreven staat bij Hit & Grow is lidmaatschapsgeld verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is zoals aangegeven op het inschrijfformulier.

3.2 Hit & Grow kan inschrijfkosten rekenen voor iedere inschrijving.

3.3 Het lidmaatschapsgeld wordt d.m.v. een automatische periodieke incasso maandelijks afgeschreven van de bankrekening van het lid. Het lid machtigt Hit & Grow om deze incasso uit te voeren. Hit & Grow streeft ernaar deze afschrijving in de eerste week van de maand te laten plaatsvinden.

3.4 Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, kan EUR25,- administratiekosten in rekening gebracht. Dat bedrag wordt dan de eerstvolgende maand afgeschreven, tegelijk met het lidmaatschapsgeld van die maand.

3.5 Indien het lid een betalingsachterstand heeft, is Hit & Grow met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving is Hit & Grow gerechtigd om alle kosten die Hit & Grow maakt voor incasso te verhalen op het lid.

3.6 Betaling van het lidmaatschapsgeld geeft recht op deelname aan de lessen voor de maand na de betaling. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden, behoudt Hit & Grow zich het recht voor het lid toegang tot de faciliteiten te ontzeggen.

3.7 Hit & Grow mag het lidmaatschapsgeld wijzigen. Wijzigingen worden steeds ten minste twee weken voorafgaand aan het ingaan van de wijziging bekendgemaakt.

3.8 Bij een wijziging van het lidmaatschapsgeld, mag een lid zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van de eerstvolgende kalendermaand.

4. Opzegging

4.1 Het lid kan zijn lidmaatschap slechts opzeggen met inachtneming van de volgende bepalingen.

4.2 Opzegging moet altijd schriftelijk plaatsvinden.

4.3 Opzegging kan tot 14 dagen van het einde van de lopende lidmaatschapsperiode. De opzegging geldt dan voor de eerstvolgende nieuwe lidmaatschapsperiode.

4.4 Als een lidmaatschap is aangegaan voor een periode van 6 maanden of langer, dan kan binnen 14 dagen na een automatische verlenging het lid kosteloos het lidmaatschap opzeggen. Voor lidmaatschappen korter dan 6 maanden geldt deze mogelijkheid niet.

4.5 Indien de inschrijving van het lid heeft plaatsgevonden langs de elektronische weg, dan heeft het lid  tot 14 dagen na inschrijving de mogelijkheid de inschrijving te herroepen.

5. Ontbinding

5.1 Hit & Grow mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

·       als het lid geen gehoor geeft aan de instructies van het personeel van Hit & Grow;

·       als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

·       als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

·       in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;

·       Indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan de lessen van Hit & Grow geschiedt op eigen risico.

6.2 Adviezen van de instructeurs van Hit & Grow zijn altijd vrijblijvend. Het is aan het lid in te schatten of hij een advies op kan en wil volgen. Bij twijfel raadt Hit & Grow aan advies in te winnen van een arts of andere medisch deskundige.

6.3 Hit & Grow kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het lid oploopt door het gebruik van de faciliteiten van Hit & Grow of het volgen van lessen van Hit & Grow, behoudens indien er sprake is van opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van Hit & Grow.

6.4 Het lid vrijwaart Hit & Grow voor elke aanspraak van geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Hit & Grow uitkeert. Het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

6.5 Hit & Grow is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Hit & Grow.

7. Huishoudelijk reglement

7.1 Hit & Grow kan een huishoudelijk reglement opstellen. Indien Hit & Grow een huishoudelijk reglement heeft, dan is dat huishoudelijk reglement integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden.

7.2 Het lid zal zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden), het huishoudelijk reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

7.3 Dat betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door de Leden verboden zijn:

·       discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid,

·       lichamelijk contact met andere Leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming,

·       diefstal of het beschadigen van eigendommen van de ondernemer of andere personen.

7.4 Het lid zal geen geluids- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Hit & Grow.

7.5 Het huishoudelijk reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de gedragingen als bedoeld in dit artikel en kan op de website en in de vestiging van Hit & Grow worden geraadpleegd.

8. Privacy

8.1 Hit & Grow verwerkt de persoonsgegevens van het lid voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over hierover kunt u terecht bij het privacybeleid van Hit & Grow.

8.2 In de vestigingen van Hit & Grow kan in verschillende ruimtes cameratoezicht plaatsvinden, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van andere leden en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel.

9. Eenzijdige wijziging en onvoorziene omstandigheden

9.1 Hit & Grow is gerechtigd om eenzijdig de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In het geval dat deze algemene voorwaarden gewijzigd worden, heeft het lid de mogelijkheid om binnen één maand na de aankondiging van de wijzigingen zijn lidmaatschap op te zeggen. Voor zover van toepassing, gelden bepalingen van artikel 4 voor deze opzegging.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

10.2 Geschillen tussen het lid en Hit & Grow worden behandeld door de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch.

Huishoudelijk Reglement Hit & Grow

Artikel 1: Doel en Missie

1.1 De Stichting Hit & Grow heeft ten doel de weerbaarheid en het welbevinden van mensen in en rondom de gemeente Laarbeek te versterken en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit doet zij door het bevorderen van de sport van het boksen, het creëren van een veilige en respectvolle trainingsomgeving en het verbeteren van de fysieke en mentale vaardigheden van onze leden.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 Alle leden moeten zich houden aan de regels en voorschriften van de club en dienen een geldig lidmaatschap te hebben om aan activiteiten deel te nemen.

2.2 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 De club behoudt zich het recht voor om lidmaatschappen te weigeren of te beëindigen om redenen van wangedrag, schending van de regels of andere passende redenen.

Artikel 3: Trainingsschema

3.1 Het trainingsschema wordt opgesteld door de club en kan worden aangepast op basis van de behoeften en beschikbaarheid van trainers en leden.

3.2   Leden worden verwacht op tijd aanwezig te zijn voor trainingssessies en wedstrijden.

3.3   Ouders dienen hun kinderen na de training op tijd terug op te halen. De vereniging is niet verantwoordelijk voor hen buiten de trainingsuren.

3.4   Leden moeten passende bokskleding en uitrusting dragen tijdens de training.

Artikel 4: Gedragsregels

4.1 Respecteer alle clubleden, trainers, en bezoekers. Discriminatie, pesten, geweld, en ongepast gedrag worden niet getolereerd.

4.2 Wees verantwoordelijk voor het gebruik van apparatuur. Zorg ervoor dat je de bokszakken, boksring en andere apparatuur op de juiste manier behandelt. Meld eventuele beschadigingen meteen aan de trainer.

4.3 Het gebruik van drugs, alcohol, en tabak is ten strengste verboden in de clubfaciliteiten.

Artikel 5: Veiligheid en Gezondheid

5.1 Leden worden aangemoedigd om veiligheid en gezondheid voorop te stellen en blessures te voorkomen door de instructies van trainers op te volgen.

5.2 Leden zorgen ervoor dat ze in goede gezondheid verkeren en medisch geschikt zijn om deel te nemen aan intensieve trainingen. Indien nodig wordt een arts geraadpleegd.

5.3 Er wordt getraind met sportschoenen. Zonder schoenen kan niet worden deelgenomen aan de lessen.

5.4 Het dragen van sieraden, piercings e.d. tijdens de training welke letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.

5.5 Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.

Artikel 6: Algemene gedragsnormen

Leden gedragen zich op een manier die de reputatie van de boksclub niet schaadt. Dit omvat gedrag binnen en buiten de club.

Artikel 7: Financiën

7.1 Leden zijn verantwoordelijk voor het tijdig betalen van hun contributie en andere kosten zoals inschrijfgeld voor wedstrijden.

7.2 Contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van automatische incasso.

7.3 Bij beëindiging van het lidmaatschap zal er geen restitutie worden verleend voor reeds betaalde contributie of kosten.

7.4 Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand, ingaande vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Artikel 8: Klachten en Geschillen

8.1 Klachten en geschillen moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de club, dat zal proberen een oplossing te vinden volgens de vastgestelde procedures.

Artikel 9: Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement

9.1 Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen worden doorgevoerd door het bestuur. Het bestuur brengt de leden van Hit & Grow hiervan op de hoogte. 

 Privacybeleid Boksclub Hit & Grow

Hit & Grow hecht veel waarde aan uw privacy en we doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u gebruikmaakt van onze boksschool en onze diensten. Door gebruik te maken van onze boksschool, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

1. Verzamelde informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, waaronder:

Persoonlijke gegevens: zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum wanneer u zich registreert als lid.

Betalingsinformatie: om betalingen voor lidmaatschap of andere diensten te verwerken, verzamelen we betalingsgegevens zoals bankrekeningnummers.

Trainingsgegevens: tijdens uw verblijf in onze club kunnen we trainingsgegevens verzamelen om uw voortgang te volgen, zoals trainingsschema's en prestatieresultaten.

Communicatiegegevens: we bewaren informatie over uw communicatie met ons, zoals e-mails en telefoongesprekken.

Beeldmateriaal: tijdens lessen, wedstrijden of andere activiteiten kunnen foto’s en/of filmpjes worden gemaakt.  

2. Gebruik van informatie

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Lidmaatschap: om uw lidmaatschap te beheren, inclusief betalingsverwerking en communicatie over clubactiviteiten.

Training en coaching: om u te voorzien van trainingsinstructies en coachingdiensten op basis van uw behoeften en doelen.

Communicatie: om u op de hoogte te houden van clubaankondigingen, evenementen en relevante informatie.

Klantenservice: om u te helpen bij vragen, verzoeken of problemen.

Marketing- en promotieactiviteiten: het beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens lessen, wedstrijden of andere activiteiten kan worden gepubliceerd op de website van Hit & Grow of op  sociale media.

3. Delen van informatie

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende situaties:

Met derden: We delen uw informatie met vertrouwde derde partijen, zoals betalingsverwerkers, om onze diensten te ondersteunen.

Wettelijke vereisten: We kunnen uw informatie delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke bevelen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen.

4. Beveiliging van gegevens

We nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dit omvat technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto- en videomateriaal voor marketing- en promotieactiviteiten kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur van de stichting.

6. Contact met ons opnemen

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@hitandgrow.nl.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Controleer regelmatig op updates. Door onze diensten te blijven gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Bedankt voor uw vertrouwen in Hit & Grow.

 

Hit & Grow

Hit & Grow is de plek waar de ware kracht van boksen tot leven komt. Onze bokslessen inspireren om je fysieke en mentale grenzen te verleggen.

Contact

Otterweg 29a
5741 BC Beek en Donk
Copyright © 2023-2024 Hit & Grow